Algemene voorwaarden Sterrenweb

Artikel 1 Definities

 1. Sterrenweb.nl, hierna te noemen Sterrenweb: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Leerlooierstraat 10, 7447 XZ, Hellendoorn.
 2. Website: de website van Sterrenweb; www. sterrenweb.nl en diens sub domeinen.
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Sterrenweb een overeenkomst heeft gesloten.
 4. Consument: de klant in hoedanigheid van natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Sterrenweb, waarbij Sterrenweb zich verbindt tot de beschikbaarstelling van webruimte en informatie ter ondersteuning en ontwikkeling van de klant.
 6. Webruimte: een afgeschermd gedeelte van de website waartoe de klant middels de aan hem verstrekte inloggegevens toegang krijgt ter dienstverlening van Sterrenweb.
 7. E-mailservice-overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Sterrenweb, waarbij Sterrenweb zich verbindt tot de levering van een emailsysteem/applicatie via een derde partij als onderdeel van services die Sterrenweb biedt.
 8. Schriftelijke communicatie: in deze algemene voorwaarden wordt onder schriftelijke communicatie tevens verstaan langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en Sterrenweb, alsmede op een eventueel gewijzigde overeenkomst als bedoeld in artikel 5.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De eventuele algemene voorwaarden welke door klant worden gehanteerd worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien het bepaalde in de overeenkomst, dan wel de e-mailservice-overeenkomst strijdig is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst respectievelijk de e-mailservice-overeenkomst.
 5. Van bepalingen in de overeenkomst, de e-mailservice-overeenkomst of deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 6. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is Sterrenweb dan wel de klant verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes welke Sterrenweb doet zijn vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen in het aanbod op de website of in de door Sterrenweb verstrekte offerte binden Sterrenweb niet.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sterrenweb een bestelling van de klant schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Een e-mailservice-overeenkomst komt – onafhankelijk van de overeenkomst als bedoeld in art. 1.5 – tot stand door de schriftelijke bevestiging van Sterrenweb.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

 1. Sterrenweb verbindt zich jegens de klant tot het beschikbaar stellen van webruimte, producten, software en informatie ten behoeve van de muziekcarrière van klant. Sterrenweb verzorgt o.a. hosting van enkele applicaties.
 2. Sterrenweb is gerechtigd de uitvoering te staken en gestaakt te houden indien niet wordt voldaan aan de in deze overeenkomst opgenomen artikelen 7.1 en 8.2.

Artikel 5 E-mailservice abonnement

 1. Sterrenweb levert als onderdeel van haar productenreeks het product: “Kickstart”. Kickstart is de combinatie van een aantal op WordPress gebaseerde plug-ins plus de implementatie van een emailservice die wordt geleverd door een externe partij buiten Sterrenweb. Wanneer de klant Kickstart aanschaft wordt door Sterrenweb software op de website van klant geplaatst plus enkele e-mails en webpagina’s aangemaakt op de website van klant.  Hiervoor wordt éénmalig een bedrag in rekening gebracht. Daarnaast wordt voor de levering van een doorlopende e-mailservice periodiek abonnementsgeld in rekening gebracht welke de klant telkens voorafgaand aan een nieuwe abonnementsperiode dient te voldoen.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van de verplichtingen van Sterrenweb dient klant alle relevante gegevens aan Sterrenweb te verstrekken.
 3. Sterrenweb streeft er naar om Kickstart te leveren binnen 5 werkdagen nadat de volledige betalingen van zowel Kickstart als ook het e-mailservice abonnement daadwerkelijk is ontvangen door Sterrenweb. Indien door drukte of overmacht dit langer mocht gaan duren zal Sterrenweb de klant hiervan op de hoogte stellen en haar een indicatie geven van de te verwachten leveringsdatum.
 4. Indien de periode tussen de volledig ontvangen bedragen en de daadwerkelijke levering van Kickstart langer dan 30 dagen bedraagt, heeft klant het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en heeft zij uitsluitend recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen. Klant wordt geacht geen enkele schade te hebben opgelopen en Sterrenweb kan hiervoor dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld.
 5. Indien de klant nalaat om deze gegevens te verstrekken of om betalingen tijdig te doen staat Sterrenweb het vrij om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen en haar diensten te staken en gestaakt te houden, waarbij alle reeds gemaakte kosten door Sterrenweb normaal aan klant zullen worden doorberekend.
 6. De prijzen van het e-mailservice abonnement en die Sterrenweb doorberekend aan haar klanten zijn gerelateerd aan het aantal e-mailadressen dat door deze service wordt opgebouwd en bewaard wordt in een database en worden vooraf duidelijk gecommuniceerd met klant.
 7. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal Sterrenweb gedurende de looptijd van het e-mailservice abonnement een afgeschermd gedeelte van haar website ter beschikking stellen aan de klant. De klant heeft toegang tot deze webruimte middels de daartoe geregistreerde gebruikersnaam en het wachtwoord.
 8. Deze e-mailserviceovereenkomst geeft de klant het recht op ondersteuning ten aanzien van de door hem afgenomen diensten. De hier bedoelde ondersteuning bestaat uit zowel, e-mails, informatie gepresenteerd op de website, persoonlijke telefonische ondersteuning, dan wel ondersteuning middels het eigen formulieren- of ticketingsysteem.
 9. De e-mailadressen welke worden verzameld binnen het kader van het e-mailservice abonnement worden eigendom van zowel de klant als ook Sterrenweb zelf. Telkens wanneer een e-mailadres is toegevoegd aan de database krijgt klant onverwijld een email met daarin opgenomen het nieuwe e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om deze te bewaren. Sterrenweb kan echter op verzoek van klant bij uitzondering tegen betaling een overzicht leveren van alle verzamelde e-mailadressen.
 10. Indien de emailservice wordt gestaakt omdat klant op enigerlei wijze in gebreke blijft verliest klant onmiddellijk het recht op het verkrijgen van dergelijke overzichten.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. De klant kan de overeenkomst gedurende de looptijd daarvan wijzigen door afzonderlijke aanschaf van door Sterrenweb binnen de webruimte ter beschikking gestelde lidmaatschapsvormen, producten, cursussen en overige diensten.
 2. Een wijziging van de overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wijziging door Sterrenweb schriftelijk is bevestigd.
 3. Een wijziging van de overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de door de klant verschuldigde abonnementskosten met onmiddellijke ingang worden gewijzigd.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 is Sterrenweb gerechtigd vooruitbetaling van de door de klant verschuldigde betaling te bedingen, voor zover deze betaling betrekking heeft op de wijziging.

Artikel 7 Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 6 maanden en wordt – behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel – na verloop van de overeengekomen duur voor opnieuw dezelfde duur, stilzwijgend verlengd, tenzij de klant uiterlijk één maand vóór verstrijken van de overeengekomen duur, de overeenkomst schriftelijk opzegt.
 2. Elke opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op e-mailservice-serviceovereenkomsten.

Artikel 8 Rechten en verplichtingen van de klant

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant, voordat hij aanspraak maakt op toegang tot de webruimte en uitvoering van de overeenkomst, gehouden naar evenredigheid van de overeengekomen prijs, de abonnementskosten bij vooruitbetaling te voldoen.
 2. De klant ontvangt inloggegevens voor toegang tot de webruimte ten behoeve van het gebruik van de ondersteunende diensten van Sterrenweb. De klant is verplicht de door Sterrenweb verstrekte inloggegevens geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de klant worden verricht, worden uitsluitend klant toegerekend.
 3. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden met betrekking tot de door Sterrenweb middels de webruimte aangeboden functionaliteit en overige dienstverlening, die volgens het bepaalde in onderstaande leden van dit artikel uitdrukkelijk aan klant worden toegekend. De klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen stipt naleven.
 4. Het is de klant verboden de programmatuur, functionaliteiten en of beschikbaar gestelde inhoud te wijzigen, te kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen.
 5. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de programmatuur, functionaliteiten en of beschikbaar gestelde inhoud ter beschikking van derden te stellen.
 6. Indien Sterrenweb beveiligingsfunctionaliteiten heeft geïmplementeerd is het de klant niet toegestaan deze te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.
 7. De klant vrijwaart Sterrenweb voor alle aanspraken van derden wegens het gebruik van de door Sterrenweb ter beschikking gestelde programmatuur, functionaliteiten en overige dienstverlening.
 8. De klant verplicht zich ertoe de programmatuur, functionaliteiten en of beschikbaar gestelde inhoud te allen tijde in overeenstemming met de daarbij beschikbaar gestelde instructies te gebruiken. De klant wordt geacht te weten of te kunnen weten dat onoordeelkundig gebruik van de programmatuur schade aan zijn applicatie kan veroorzaken.
 9. Wanneer klant zakelijk of creatief verbonden is aan anderen en klant zo een muzikaal collectief vormt zijn de voorwaarden zoals opgesteld in deze overeenkomst slechts van toepassing op klant. Sterrenweb is derhalve dan ook nooit aansprakelijk voor het handelen of het nalaten daarvan van klant jegens personen binnen het collectief. Klant vrijwaart Sterrenweb dus voor alle aanspraken ter dier zake.

Artikel 9 Prijzen en betalingen

 1. De klant is uit hoofde van de overeenkomst de in de orderbevestiging vermelde prijzen verschuldigd.
 2. De klant is verplicht de abonnementskosten middels vooruitbetaling te voldoen.
 3. Door de klant verschuldigde betalingen, anders dan bedoeld in lid 2 van dit artikel, dienen maandelijks middels automatische incasso te worden voldaan.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle door Sterrenweb vermelde bedragen inclusief btw.
 5. Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de klant Sterrenweb een machtiging tot automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk een andere betaalwijze is overeengekomen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de klant niet gerechtigd tot intrekking van deze machtiging. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden geïncasseerd is Sterrenweb gerechtigd de klant administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet automatisch kon worden geïncasseerd is de klant op vordering van Sterrenweb verplicht de betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten per overboeking te verrichten.
 7. Door de klant verschuldigde betalingen die niet middels automatische incasso geschieden, dienen te worden voldaan binnen de factuur gestelde termijn, op de door Sterrenweb voorgeschreven wijze.
 8. Indien Sterrenweb een verschuldigde betaling van de klant niet tijdig heeft ontvangen is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt is de klant wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de dag dat het verzuim intreedt tot de dag dat de volledig verschuldigde betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten, is voldaan.
 9. Betalingen strekken in de eerste plaats tot vermindering van de kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 10. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen komen voor rekening van de klant.
 11. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 10 Prijswijziging

 1. Sterrenweb is gedurende de looptijd van de overeenkomst gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Indien een prijsverhoging aan de consument wordt doorberekend binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Uiterlijk dertig dagen vóór toepasselijkheid van de gewijzigde kosten wordt de klant van de wijzing in kennis gesteld.

Artikel 11 Opschorting

 1. Indien tijdige betaling door klant achterwege blijft behoudt Sterrenweb zich het recht voor de dienstverlening jegens de klant op te schorten danwel te staken door hem met onmiddellijke ingang de toegang tot de webruimte te ontnemen. De opschortingstermijn duurt voort tot het moment dat Sterrenweb de volledig verschuldigde betaling van de klant heeft ontvangen.
 2. Sterrenweb is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten dan wel te staken wanneer  het kredietrisico met betrekking tot klant als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van klant onvoldoende zeker is. Sterrenweb zal in geval van opschorting of staking van haar werkzaamheden de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Sterrenweb is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting dan wel staking van haar werkzaamheden op deze grond.

Artikel 12 Onderhoud

 1. Sterrenweb of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zijn te allen tijde bevoegd de website en de webruimte tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar hun oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, website of servers.
 2. De klant kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van de in dit artikel vermelde toegankelijkheidsbeperkingen van de webruimte.
 3. Niet dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de klant daarvan de minste last ondervindt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Sterrenweb niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen, gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst.
 2. Sterrenweb en derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg tekortkomingen in de beschikbaar gestelde programmatuur, storingen die daarin optreden en de deugdelijke werking van de voorzieningen binnen de webruimte beïnvloeden, alsmede voor ontoegankelijkheid van de applicatie, de webruimte.
 3. Sterrenweb is niet aansprakelijk voor dataverlies, ontstaan door welke oorzaak dan ook.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2 is Sterrenweb niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens. Sterrenweb is niet gehouden zich ervan te vergewissen welke gegevens en informatie de klant aan zijn applicatie toevoegt of wijzigt of doet toevoegen of wijzigen. Voor de onrechtmatigheid van de hier bedoelde gegevens en informatie is Sterrenweb nimmer aansprakelijk.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is de aansprakelijkheid van Sterrenweb te allen tijde beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de klant aan Sterrenweb betaalde vergoedingen exclusief omzetbelasting.
 6. Sterrenweb aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot producten die zij zelf inkoopt en/of waarvoor zij zelf overeenkomsten sluit met derde partijen. Klachten dient klant zelf af te handelen met deze partij(en).

Artikel 14 Artiestennaam en beeldmateriaal

De klant geeft Sterrenweb het recht om de artiestennaam van de klant en beeldmateriaal, waaronder logo en foto’s van de artiest waar de klant de gebruiksrechten van heeft, te gebruiken voor promotionele doeleinden ten behoeve van de promotie van zowel Sterrenweb als de artiest. Sterrenweb is de klant geen vergoeding (financieel of anderzijds) verplicht bij het gebruik van de artiestennaam of het beeldmateriaal. Sterrenweb is niet verplicht de klant op de hoogte te brengen van het gebruik de artiestennaam of het beeldmateriaal maar zal waar mogelijk de artiestennaam vermelden bij gebruik van beeldmateriaal van de artiest.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

Alle rechten op de door Sterrenweb beschikbaar gestelde programmatuur, alsmede de informatie op de website van Sterrenweb en de voorzieningen binnen de webruimte berusten uitsluitend bij Sterrenweb danwel bij derden. Alle auteursrechten en rechten van intellectueel eigendom worden voorbehouden.

Artikel 16 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Sterrenweb opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sterrenweb niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid. Indien Sterrenweb bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij steeds gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 17 Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Sterrenweb is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Sterrenweb bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. Sterrenweb is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking.